bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Работа с НЗОК

Договор

“СБАЛ – Гръбначен център” АД има подписан договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според който всички здравноосигурени лица (ЗЗОЛ) получават безплатна болнична помощ на основание Наредба 40/24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК и приложенията към НРД МД 2012 г. Договорени са следните две клинични пътеки (КП) от областта на гръбначната хирургия:

Потребителска такса

Съгласно чл. 37 ал. 1 т. 2 от Закона за здравното осигуряване за всеки ден болнично лечение заплащате по 2 на сто от минималната работна заплата, установена за страната – (5.40 лв за 2012 г.), но не повече от 10 дни годишно.

Ако вече сте имали престой в лечебно заведение през 2012 година и сте заплатили за 10 дни болничен престой, е необходимо при постъпване в болницата, да представите финансов документ за заплатена потребителска такса, за да не заплащате при нас.

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 3 на ЗЗО: съгласно Приложение № 12 от НРД МД 2012 година. 

Права върху целеви средства от РБ

Съгласно Чл. 2, ал. (1) от Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се заплащат лекарствата, предназначени за лечението на: 

 1.  Злокачествени заболявания;
 2. Състояния след трансплантация на тъкани и органи;
 3. Инфекциозни заболявания;
 4. Редки заболявания;
 5. Болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение;
 6. (нова, ДВ, бр. 89 от 2008 г.) Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди.

Безплатно представяни медицински услуги

Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.

Съгласно чл. 82, ал. (1) от Закона за здравето, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:

 1. Медицинска помощ при спешни състояния;
 2. Профилактични прегледи и изследвания и акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването;
 3. Осигуряване на стационарна психиатрична помощ;
 4. Осигуряване на кръв и кръвни продукти;
 5. Трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 6. Задължително лечение и / или задължителна изолация;
 7. Експертизи за степен на увреждания и оценка при трайна неработоспособност;
 8. Заплащане на лечения за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
 9. Медицински транспорт, по ред определен от министъра на здравеопазването;

Съгласно чл. 82, ал. (2) от Закона за здравето всеки български гражданин ползва:

 1. Ваксини за задължителни имунизации и реимунизации;
 2. Пълен обем от противоепидемични деиности;
 3. Достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми;

Съгласно чл. 82, ал. (3) от Закона за здравето:

Съгласно чл. 82, ал. (4) от Закона за здравето:<

Съгласно чл. 82, ал. (5) дейностите по ал. 1,  2 , 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определен от наредба на министъра на здравеопазването.

Допълнително заплащана медицинска помощ

Скъпоструващите консумативи, необходими в определени случаи за лечението по клинични пътеки № 204 и 205 не се заплащат от НЗОК и са за сметка на пациента. Това са:

 

Здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК

Списък на клиничните пътеки (КП) и цените, които НЗОК заплаща, съгласно „Условия и ред за оказване на БМП”, чл. 1, ал. (1), т. 1 от Договора на „СБАЛ Гръбначен център” АД – София с НЗОК №22-3310/01.03.2012г.

 

П № Наименование на КП Цена на КП (лв)
204 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение  800.00
205 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции 1 819.00

 

Забележка: В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа в лечебното заведение за болнична помощ – „СБАЛ Гръбначен център” АД – София, при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Допълнителни услуги, предлагани на пациентите на „СБАЛ Гръбначен център”: