bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Профил на купувача

Обществена поръчка No. 4 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14 АЛ.4 Т.2 ОТ ЗОП

16.01.2014 г.

 

Договор:

 

 

 

 

07.01.2014 г.

Протокол №1

 Проткол №2

12.12.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед

 

  Покана 1

 

 

 

 

 

 

 

Покана 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покана 5

 

 

Документи за Обществена поръчка №4

———————————————————————————————————————————————-

На 24.03.2014г. от 9.00 ч. на адрес: гр.София, ул.“Св.Г.Софийски“ №3, ВМА, ет.1, каб.14 ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура по ЗОП № 04688-2014-0001 с предмет “ „Доставка на многофункционален лазерен комплекс, включващ: лазерна система, световод за многократна употреба – 365 микрона и световод за многократна употреба – 550 микрона по проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”, финансиран с договор № BG161PO003-1.1.07-0255-C0001“.

 

На 20.03.2014г. от 9.00 ч. на адрес: гр.София, ул.“Св.Г.Софийски“ №3, ВМА, ет.1, каб.14 ще бъдат отворени офертите по открита процедура по ЗОП № 04688-2014-0001 с предмет “ „Доставка на многофункционален лазерен комплекс, включващ: лазерна система, световод за многократна употреба – 365 микрона и световод за многократна употреба – 550 микрона по проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”, финансиран с договор № BG161PO003-1.1.07-0255-C0001“. 

 

Обществена поръчка No. 3: ДОСТАВКА НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЛАЗЕРЕН КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧВАЩ: ЛАЗЕРНА СИСТЕМА, СВЕТОВОД ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА – 365 МИКРОНА И СВЕТОВОД ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА – 550 МИКРОНА ПО ПРОЕКТ “ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ, ИНОВАТИВЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МЕТОД НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНО ЛАЗЕРНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГРЪБНАЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”, ФИНАНСИРАН С ДОГОВОР № BG161PO003-1.1.07-0255-C0001“

Списък документи

———————————————————————————————————————————————-

Обществена поръчка No. 2: Предмет: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР” АД”

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Обществена поръчка No. 1: Предмет: „Извършване на медицински изследвания  – магнитно резонансна томография (МРT), с и без контраст, на пациенти на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГРЪБНАЧЕН  ЦЕНТЪР” АД”с 2 обособени позиции, както следва:

и