bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

ПРОЕКТ “ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ, ИНОВАТИВЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МЕТОД НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНО ЛАЗЕРНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГРЪБНАЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

На 03.06.2014 г. „СБАЛ-ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР”АД приключи изпълнението на проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”, финансиран с договор № BG161PO003-1.1.07-0255-C0001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

 

В резултат на успешното изпълнение на предвидените по проекта дейности е придобито ново медицинско оборудване, необходимо за внедряване на иновативен  метод на оперативно лечение.

Постигнати са заложените по проекта обща и специфични цели, насочени към повишаване на ефективността и конкурентоспособността на „СБАЛ – Гръбначен център” АД чрез внедряване на нов, иновативен за България процес на  минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания.

„СБАЛ – Гръбначен център” АД получи възможност да разшири обхвата на медицинските услуги и да предложи нова иновативна услуга, която да удовлетвори нуждите на голям брой пациенти, страдащи от заболявания на гръбначния стълб.

 

Проектът бе изпълнен с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.