bgenru

София, бул. Ген.Николай Г. Столетов № 67А, V-та МБАЛ, етаж 8, тел.: 02/ 9170 950

Живей без болка
За болницата
Минимално инвазивна хирургия
Методи на лечение
Свържете се с нас

Проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”

 

На 21.12.2013 г. „СБАЛ-ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР”АД стартира проект “Внедряване на нов, иновативен за България метод на минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания”, финансиран с договор № BG161PO003-1.1.07-0255-C0001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

 

Общата цел на проекта е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на „СБАЛ – Гръбначен център” АД чрез внедряване на нов, иновативен за България процес на  минимално инвазивно лазерно оперативно лечение на гръбначни заболявания.

Специфични цели на проекта:

1.Придобиване на ново медицинско оборудване, необходимо за внедряване на иновативния  метод на оперативно лечение.

2.Разширяване на предлаганите от „СБАЛ – Гръбначен център” АД медицински услуги.

3.Повишаване на конкурентоспособността на „СБАЛ – Гръбначен център” АД.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.